Utbildning

PsykologResurs erbjuder föreläsningar och kortare kurser i barnsamtal. Innehållet är riktat till dig som arbetar och samtalar med barn som befinner sig i svåra och utsatta positioner, t.ex. inom socialtjänst eller behandlingsenheter. Upplägget består av både teoretiska och praktiska inslag såsom samtalsövningar. Föreläsning/kurs hålls av leg. psykolog Daniel Roos.

Vi erbjuder kurser i DBT-behandling (Dialektiskt Beteendeterapi) riktat till professionella inom bl.a. psykiatri och kommunal öppenvård. Kurserna är vanligtvis fyra dagar och kan bedrivas på extern ort. Vi håller även enstaka föreläsningar i DBT. Kursen hålls av leg. psykolog Mattias Holmqvist Larsson, DBT-terapeut och utbildare och handledare i DBT och självskadebeteende.

lokal1PsykologResurs erbjuder vidare enskilda föreläsningar om psykisk hälsa samt om vetenskapligt grundade hälsofrämjande och förebyggande insatser. Kunskapen om så kallad positiv psykologi och hälsofrämjande psykologiska insatser är många gånger bristfällig. Finns ett sådant kunskapsbehov på ert företag så kontakta oss på PsykologResurs så kan vi ordna inspirerande och givande utbildningsinsatser kring dessa frågor.

Medarbetarna i PsykologResurs har bred erfarenhet av arbete med psykiatriska besvär. Om ni  har behov av fortbildning som rör psykiska störningar hos barn, unga vuxna eller vuxna personer samt behandling av psykiska problem så har vi möjlighet att skräddarsy föreläsningar utifrån era behov.