Utbildning

PsykologResurs erbjuder kurser i barnsamtal. Kursen är riktad till dig som arbetar och samtalar med barn som befinner sig i svåra och utsatta positioner, t.ex. inom socialtjänst eller behandlingsenheter. Upplägget är vanligtvis fyra till sex dagar med både teoretiska och praktiska inslag såsom videohandledning och samtalsövningar. Kursen kan även bedrivas på extern ort.

Vi erbjuder kurser i DBT-behandling (Dialektiskt Beteendeterapi) riktat till professionella inom bl.a. psykiatri och kommunal öppenvård. Kurserna är vanligtvis fyra dagar och kan bedrivas på extern ort. Vi håller även enstaka föreläsningar i DBT.

lokal1PsykologResurs erbjuder vidare enskilda föreläsningar om psykisk hälsa samt om vetenskapligt grundade hälsofrämjande och förebyggande insatser. Kunskapen om så kallad positiv psykologi och hälsofrämjande psykologiska insatser är många gånger bristfällig. Finns ett sådant kunskapsbehov på ert företag så kontakta oss på PsykologResurs så kan vi ordna inspirerande och givande utbildningsinsatser kring dessa frågor.

Medarbetarna i PsykologResurs har bred erfarenhet av arbete med psykiatriska besvär. Om ni  har behov av fortbildning som rör psykiska störningar hos barn, unga vuxna eller vuxna personer samt behandling av psykiska problem så har vi möjlighet att skräddarsy föreläsningar utifrån era behov.