Utredning

header2

Utredningar som erbjuds gällande vuxna

– Arbetspsykologisk utredning (APU). En APU hjälper er som arbetsgivare att belysa och klargöra medarbetares styrkor och begränsningar i förhållande till nuvarande tjänst, tänkt tjänst eller utbildningsinriktning. Den ger ett gediget och konstruktivt underlag för att diskutera framtida karriärvägar. Läs mer

– Urval/personbedömningar vid rekrytering. Fel person på rätt plats kan få mycket negativa konsekvenser. Vi erbjuder bedömningar som blir en värdefull del av ert rekryterings- och urvalsarbete. Alla våra metoder och tester  är väl beprövade och har gott forskningsstöd. Läs mer

– Psykologutredning inriktad Socialtjänst/HVB. Oftast inriktat på föräldrar och familjesystemet och dess förutsättningar för att fungera och finnas där i relation till barnet och dess behov. Kognitiva förutsättningar, psykiskt mående, anknytningsförmåga samt samspelsförmåga är områden som belyses. Utredningarna kan fördjupas utifrån frågeställningar. T.ex. kan fördjupad utredning kring anknytning/samspelsförmåga erbjudas med hjälp av WMCI (Working Model of the Child Interview) och MIM (Marschak Interaction Method).

– Psykologutredning inriktad Adoption. Myndigheter i många länder kräver numera psykologutlåtande från en psykolog för blivande adoptivföräldrar. Tanken är att psykologutlåtandet dels ska vara ett instrument för att bedöma en familjs lämplighet att ta emot ett barn, dels ett instrument för att kunna göra bättre placeringar av de barn som behöver familj. Förutom djupintervju önskas ofta personlighetstest vilket vanligen är specificerat av det land adoptionen sker ifrån. Vi har möjlighet att utföra personlighetstesterna MMPI-2, 16PF, NEO PI-R samt SSP.

– Psykologutredning inriktad familjehem. Här görs en bedömning av föräldrar som ansöker om att få bli familjehem. Här belyses motivation, personlighet, anpassning och förväntningar samt hantering av barnets historia, dess bakgrund och biologiska familj.

 

header1

Utredningar som erbjuds gällande barn

– Psykologutredning inriktad Skola. Innefattar kognitiv funktion, inlärnings-svårigheter, minne och neuropsykologisk screening för t.ex. ADHD. Utredningarna kan även omfatta beteende och funktionssvårigheter, som t.ex. förhållningssätt till lärare och kamrater, som påverkar eller omöjliggör skolarbete. Läs mer

– Psykologutredning inriktad Socialtjänst/HVB. Innefattar barn och unga som ibland lever i svåra sociala förhållanden där personlig trygghet och utveckling är i fara. Utredningarna kan även omfatta barn/ungdomar som agerar ut sina konflikter och beter sig destruktivt i relation till sig själva eller sin omgivning. En grundprincip är att öka förståelsen av barnet och stor vikt läggs vid att vidga de inblandades förståelse för problemet och att föra samman deras ansträngningar för att förbättra situationen. Familjen och andra nyckelpersoner inkluderas. Utredningen avslutas med en skriftlig redogörelse inklusive konkreta åtgärdsrekommendationer.

Upplägg för en standardutredning

  1. Remissgenomgång och remissvar/bekräftelse.
  2. Anhörigsamtal, ev. administrering av anhörigformulär.
  3. Utredning av klienten/barnet, samtal, formulär, test osv.
  4. Skriftlig bearbetning av utredning – sammanställning av samtal, dataanalys, bedömning, åtgärdsförslag.
  5. Skriftlig rapport och muntlig återkoppling remittent och vårdnadshavare/klient.
  6. Ev. vidareremittering till annan instans.

Utredningar kan utföras i vår lokal eller på plats i en tillfälligt anpassad lokal. För mer information kontakta oss direkt för prisoffert eller diskussion om ärende. Självklart kan insatser anpassas efter de behov ni har som beställare.