Utredning förskola/skola

En psykologutredning kan vara till stor hjälp när föräldrar eller andra personer i barnets omgivning, t.ex. förskola eller skola, har uppmärksammat att barnet; har svårt att ta till sig undervisningen i skolan, har svårigheter med beteende eller samspel, verkar må psykiskt dåligt. En psykologutredning kan ge svar på frågor kring barnets förutsättningar, mående och funktion samt vad som kan vara lämpligt att göra för att förbättra situationen. Våra utredningar skräddarsys utifrån de frågeställningar som ni kan ha och anpassas utifrån barnets behov och förutsättningar.

En grundläggande psykologutredning (även kallat basutredning) inom förskola/skola ger en god bild av barnets kognitiva och intellektuella förutsättningar, hur barnet fungerar i vardagen och pedagogiska situationer samt hur barnet mår psykiskt.  Frågor att besvara kan också gälla neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD eller autismspektrumtillstånd där vi också kan hjälpa er med remiss till hälso- och sjukvården om det behövs. Utredningen resulterar i ett skriftligt utlåtande med rekommendationer kring hur skolan men även barnets närstående på bästa sätt kan hjälpa och stötta.