Arbetspsykologiska utredningar

  • Har ni medarbetare som har svårt att prestera på ett förväntat sätt i sitt arbete?
  • Har ni medarbetare som har svårt att fungera i relation till kollegor?
  • Påverkas arbetsgruppens prestationsförmåga negativt?
  • Har ni försökt tillhandahålla stöd och anpassningar i arbetssituationen utan resultat?
  • Förstår varken medarbetaren eller ni orsaken till svårigheterna?

Vi kan hjälpa er att få svar på frågor kring bakomliggande orsaker, hur medarbetaren fungerar i arbetet, vad denne klarar och inte klarar, samt vad ni kan göra för att komma tillrätta med situationen.

Genom en Arbetspsykologisk Utredning (APU) får ni en karta över medarbetarens kognitiva, intellektuella och personlighetsrelaterade styrkor och begränsningar i relation till arbetet. Individens förutsättningar blir belysta ur ett psykologiskt helhetsperspektiv där hänsyn tas till dennes hela livssituation för att förstå de svårigheter som finns i arbetet. En APU kan vara ett kraftfullt verktyg inom ramen för en rehabiliteringsprocess där det finns frågor kring vad medarbetaren klarar av, och när. Det kan göra det lättare för er att planera för framtida insatser och hitta nya vägar, antingen inom eller utanför företaget.

PsykologResurs utgår alltid från en basmodell vid arbetspsykologiska utredningar. I den ingår bedömning av intellektuella och kognitiva förutsättningar, psykisk hälsa/ohälsa, personlighet, självskattad arbetsförmåga/arbetsrelaterad stress och motivation samt en intervju som samlar information om egen förståelse, bakgrund, intresse m.m. APUn säkerställer att alla relevanta områden täcks och att ni får svar som tagit hänsyn till medarbetarens hela livssituation. Både muntlig och skriftlig återkoppling med utredningsresultat och rekommendationer ingår. Vid behov kan vi hjälpa till med remiss till hälso- och sjukvården.

”Arbetsmarknaden och arbetslivet har förändrats och kraven på samarbetsförmåga, stresstolerans och simultankapacitet har ökat. I takt med det har också den arbetsrelaterade ohälsan ökat till att idag vara den vanligaste orsaken till att medarbetare blir sjukskrivna eller har svårt att prestera på förväntat sätt i sitt arbete.”